ישראלפרשת שבוע

פרשת “ויקרא” – בזכות כל ישראל

משה רבינו זכה לגילוי במלוא עוצמתו בזכות עם ישראל. לכן, חשוב להתפלל ולפעול לאחדות של כל ישראל.

לעילוי נשמת: רזלה בת זכיה ז"ל

לעילוי נשמת: בצלאל בן סעדיה ז"ל

משה רבינו זכה לגילוי במלוא עוצמתו בזכות עם ישראל. לכן, חשוב להתפלל ולפעול לאחדות של כל ישראל.

הפסוקים הראשונים בספר “ויקרא” הם[1]: “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאהל מועד לאמר” : “דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם…”. מה הכוונה במילה: “לאמר“? בדרך כלל, הכוונה הינה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, ומצווה אותו לומר ולהעביר את הדברים גם אל עם ישראל. אולם, בפסוק השני בספר “ויקרא” כבר נאמר במפורש: “דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם…”, ואם כן מהי המשמעות של המילה “לאמר” שבפסוק הראשון?

רש”י מביא שני ביאורים, והראשון מביניהם: לאמר. צא ואמור להם דברי כיבושין, בשבילכם הוא נדבר עמי.

נחשוב, אילו ראש הממשלה או הנשיא היה מתקשר אלינו, ואומר: “אני מתקשר אליך מכיוון שפלוני ביקש ממני לדבר אתך”, מה היינו אומרים לעצמנו? כמה פלוני חשוב! שהרי בזכותו ראש הממשלה או הנשיא התקשר אלינו. וכך גם לגבי משה רבינו ועם ישראל. משה רבינו זוכה לגילוי שלא היה כמותו, כשהקדוש ברוך הוא קורא אליו ומדבר עמו. ובזכות מי משה רבינו זוכה לגילוי הזה? בזכות עם ישראל. כמה חשוב עם ישראל! ואלו דברים, שכובשים את הלבבות, כאשר שומעים אותם: “צא ואמור להם דברי כיבושין, בשבילכם הוא נדבר עמי”.

את דבר זה ניתן ללמוד דווקא מהמצב ההפוך. רש”י[2] ממשיך לפרש שלאחר חטא המרגלים, לא זכה משה רבינו לגילוי ולקבלת דיבור מאת ה’ באותה דרגת נבואה ובאותה חיבה כפי שהיה רגיל, וזאת בשל חטאם של ישראל[3]. וכך היו פני הדברים במשך 38 שנים[4].

וכפי שמשה רבינו לא זכה בשל החיסרון של עם ישראל, כך הוא זכה כאשר עם ישראל היה ראוי לכך.

כל זה מסביר לנו כמה חשוב להתפלל ולפעול לאחדות של כל ישראל, ולא להסתפק בהתאגדות של קהילות או של שבטים.
שהרי משה רבינו זכה לגילוי במלוא עוצמתו רק בזכות כל ישראל, ולא בשל שבט זה או אחר. “צא ואמור להם דברי כיבושין, בשבילכם הוא נדבר עמי”. “בשבילכם” – בזכות כל ישראל.

[1] ויקרא פרק א פסוקים א-ב.

[2] שכן מצינו שכל ל”ח שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים מן המרגלים ואילך לא נתייחד הדבור עם משה, שנאמר: “ויהי
כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר ה’ אלי לאמר (דברים ב,טז-יז), אלי היה הדבור.

[3] פירוש ה”חזקוני” על ספר דברים פרק ב פסוק יז, על פי מסכת תענית דף ל עמוד ב.

[4] ומתי זכה משה רבינו לקבל בחזרה את הגילוי במלוא עוצמתו? כאשר עם ישראל סיים לקבל את עונשו, ומת הדור שהיה בחטא המרגלים. ומתי זה התרחש? בתאריך ט”ו באב בשנה האחרונה לשהותם של ישראל במדבר סיני. על פי אחד הפירושים (תוספות מסכת תענית דף ל ע”ב עפ”י מדרש איכה), בכל שנה בתאריך ט’ באב היו מתים מישראל אלפים בשל חטא המרגלים, אולם בשנה האחרונה אף אחד לא מת בט’ באב. ולכן, חשבו ישראל שהם טעו בתאריך, ורק כאשר הגיע תאריך ט”ו באב, שאז הלבנה הייתה במילואה, רק אז הם הבינו שבטלה הגזרה, ולכן הם עשו יום טוב בתאריך הזה. הייתכן שמשה רבינו וחכמי ישראל טעו ולא היו בטוחים מתי חל ט’ באב במשך 6 ימים?! לא, הם לא טעו, אבל מאת ה’ היה ששאר העם יישאר מבולבל על מנת לגלגל זכות ליום זכאי – שט”ו באב יזכה להיקבע כיום טוב (ספר “בן יהוידע”). ומביאור זה לומדים שלמרות שהגזרה באמת התבטלה בט’ באב, עדיין לא חזר הדיבור למשה רבינו, וזאת בשל העובדה שהעם עדיין לא היה ראוי לכך. ורק כאשר העם היה ראוי לכך, בתאריך ט”ו באב, רק אז חזר הדיבור במלוא עוצמתו למשה רבינו.

 

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תתעניין במאמר
Close
Back to top button