ישראלפרשת שבוע

פרשת “וישלח”: יעקב וישראל

מהי משמעות שינוי שמו של יעקב אבינו לישראל? מהי משמעות שינוי השם לאברהם אבינו? יציאת מצרים טפילה לימות המשיח, אבל היא בונה ומסובבת את ימות המשיח.

לעילוי נשמת: אבי מורי ציון פנחס בן שרה ומשמור ז"ל

לעילוי נשמת: שרה גולדה בת אטל רחל ז"ל

מהי משמעות שינוי שמו של יעקב אבינו לישראל? מהי משמעות שינוי השם לאברהם אבינו? יציאת מצרים טפילה לימות המשיח, אבל היא בונה ומסובבת את ימות המשיח.

בפרשת “וישלח”, הקדוש ברוך הוא מעניק שם חדש ליעקב אבינו[1]: “לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך”. ומספר מפרשים שואלים על כך, שהרי מצאנו בהמשך, בעוד הרבה מקומות בתורה, את השם: “יעקב”, ואם כן מהי משמעות שינוי השם לישראל?[2]

ננסה לבאר את הדברים, על פי שינוי שמו של אברהם אבינו[3]: “ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך”. לגבי אברהם אבינו, לא מצאנו עוד אזכור של שמו הקודם בתורה[4], ובתלמוד מבואר[5] שחל איסור לקרוא לאברהם אבינו בשם הקודם שלו. ומדוע? “אברם” הנו אב לארם. זהו שם בעל משמעות גדולה וחשובה, אך בכל זאת היא מצומצמת לארם. ואילו, “אברהם” הנו אב המון גויים – השפעה והקרנה לכל העולם כולו. עכשיו, חל איסור לצמצם בחזרה את השפע הטוב הזה, ולכן אנו מחויבים להשתמש רק בשם “אברהם”[6].

אולם, לגבי יעקב אבינו, התלמוד מבאר שהשם “ישראל” לא בא להחליף לחלוטין את השם “יעקב”, אלא שהשם “יעקב” הנו טפל, והשם “ישראל” הנו עיקר. יש כאן שתי מדרגות, כאשר “ישראל” נבנה על גבי “יעקב”. “יעקב” – מלשון עקב, עקף/עיקוף, סיבוב[7]. “ישראל” – מלשון שר, ישר. לעם ישראל יש תקופות שבהן הוא ראוי לשם יעקב – בתקופות שבהן יש ירידה רוחנית, ויש תקופות שבהן הוא ראוי לשם ישראל – כאשר יש עלייה רוחנית ושררה.

ולגבי יעקב אבינו, שלא שייכת לגביו ירידה רוחנית, יש לבאר שכאשר שייך לגביו עצב, דאגה או חוסר שררה – הוא נקרא בשם יעקב, וכאשר יש אצלו שמחה, מנוחה או שררה – הוא נקרא בשם ישראל[8]. ואלו שני שמות, שמלווים את עם ישראל לאורך ההיסטוריה.

בתלמוד מבואר שהדברים דומים גם ליחס שבין יציאת מצרים ובין ימות המשיח. יציאת מצרים – טפילה, ימות המשיח – עיקר. אבל, גם בזמן ימות המשיח אנו נזכיר את יציאת מצרים, מפני שמדרגת יציאת מצרים בונה ומסובבת את ימות המשיח. לא ניתן להגיע לימות המשיח ללא הבניין שנעשה ביציאת מצרים.

יהי רצון שנזכה להמשיך ולבנות את מדרגת עם ישראל עד שנהיה ראויים במהרה לימות המשיח ולגאולה השלימה.

[1] בראשית פרק לה פסוק י.

[2] רמב”ן (בראשית מו,ב) ; אור החיים הקדוש (בראשית פרק לה,י).

[3] בראשית פרק יז פסוק ה.

[4] אמנם, בתנ”ך מוזכר השם הקודם, והתלמוד מבאר מדוע.

[5] מסכת ברכות דף יג עמוד א.

[6] ראה גם בפירוש מהרש”א חידושי אגדות.

[7] רמב”ן (דברים פרק ז,יב).

[8] אור החיים הקדוש (בראשית מז,כח).

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button