ישראלפרשת שבוע

כל אחד כוכב

מדוע היה צורך למנות את עם ישראל במדבר סיני שלוש פעמים בפרק זמן של 13 חודשים? עם ישראל נמשלו לכוכבים. משמעות המניין של עם ישראל.
מדוע אנו זקוקים (בתמידות) לגילויי חיבה לאורך החיים?

חלק ניכר מפרשת “במדבר” עוסק במניינו של עם ישראל. מנין זה התבצע ב-א’ באייר בשנה השניה לצאתו של עם ישראל ממצרים, חודש לאחר הקמת המשכן[1]. רש”י במקום מבאר, שזהו כבר המניין השלישי של עם ישראל מאז יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא מנה את עם ישראל ביציאת מצרים[2], לאחר חטא העגל[3] ולאחר הקמת המשכן[4]. וצריך לשאול, מדוע יש צורך למנות את עם ישראל שלוש פעמים בתוך תקופה של פחות משלושה עשר חודשים? האם מסתבר שיחול שינוי משמעותי במניינו של עם ישראל במהלך תקופה של מספר חודשים?! רש”י מבאר במקום, שהמניות החוזרות ונשנות של עם ישראל, מורות על חיבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ומה החיבה בכך? על כך ננסה לתת תשובה.

בפסוק: “מונה מספר לכוכבים לכלם בשם יקרא”[5] מבואר, שהקדוש ברוך הוא מונה את הכוכבים וקורא לכל אחד מהם בשם.

בגמרא מובא[6], שהקיסר הרומאי שאל את רבן גמליאל מהו השבח הגדול של הקדוש ברוך הוא בכך שהוא מונה את הכוכבים. הרי, גם הוא עצמו, הקיסר הרומאי, יכול למנות את הכוכבים? ישנן שתי דעות בגמרא לגבי תשובתו של רבן גמליאל. על פי אחת הדעות, שאל רבן גמליאל את הקיסר כמה שיניים יש לו בפיו. הקיסר, שלא ידע את התשובה, תחב את אצבעו לפיו והתחיל למנות את שיניו. אז פנה אליו רבן גמליאל ושאל: את מספר השיניים שבפה שלך אינך יודע, ואתה רוצה לדעת את מספר הכוכבים שברקיע?!

עם ישראל נמשל לכוכבים[7], והראיה לכך, שיש שנים עשר שבטים כנגד שנים עשר המזלות. כל אחד מעם ישראל הוא כוכב. לכל אחד מעם ישראל יש את הייחודיות שלו, את הבוהק והזוהר שלו ואת השם שלו. ישנם עמים (כמו אותו קיסר) בכל דור ודור שסוברים, שהם יכולים למנות את הכוכבים, דהיינו, שהם יכולים ל”סכום”[8] את כוחותיו של עם ישראל. הם סוברים שהם יכולים להצביע על עם ישראל ולהגדירו בהגדרה מוגבלת: זהו כוחו של עם ישראל. ולא יותר! וכאשר מגיעים למסקנה, שכוחו של עם ישראל מוגבל, עשויים להגיע גם למחשבה, שאפשר להכניע ולנצח את עם ישראל. אולם, אותם עמים אינם מבינים, שהם יכולים לספור רק את הכוכבים שהם רואים, אולם קיימים עוד הרבה כוכבים, שאינם נראים לעין אנוש. וכך גם לגבי עם ישראל. בעם ישראל טמונים כוחות אינסופיים, שבמבט ראשון אינם תמיד נראים. בכל דור ודור יש מי שאומר, שעם ישראל הולך ומתמוטט. אולם, ההיסטוריה מוכיחה, שעם ישראל תמיד ידע לצאת מכל צרה, למרות שפעמים רבות ספג פגיעות קשות. המציאות שבכל דור ודור חושפת כוחות בעם ישראל, שלא התגלו עד לאותו דור. ומי יודע את כוחו של עם ישראל? “מונה מספר לכוכבים לכלם בשם יקרא”. רק הקדוש ברוך הוא יכול למנות את הכוכבים[9].

ראינו כי כל אחד מעם ישראל הנו כוכב. אולם, בעם ישראל, מלבד הכוחות הפרטיים ישנו גם כח כללי. לעיתים, נראה כי עם ישראל מפורד ומפוזר (ממש כמו הכוכבים שבשמים). ישנן גלויות בארצות הברית, ברוסיה, בצרפת ועוד. וישנה גם מדינת ישראל. האם כל היהודים הללו קשורים זה עם זה? האם היהודים שבמדינת ישראל קשורים זה עם זה? כמובן שכן. הקדוש ברוך הוא מונה מספר לכוכבים. “מספר” מורה על הפרט, ו”מונה” מורה על הכלל[10] – על מניין אחד, על אחדות אחת. במישור הפרט, כל אחד מעם ישראל הנו כוכב ויש לו ייחודיות וכח משלו. ובמישור הכלל, כל הכוכבים האלה מתחברים למניין אחד, שהוא עם ישראל. אין הפרט סותר את הכלל, ואין הכלל סותר את הפרט. אחדות זו היא תוספת כח וקדושה בעם ישראל. שהרי, כשיש חמשה, שבעה או תשעה מתפללים בבית הכנסת הם אינם יכולים להתפלל תפילה בציבור, והם אינם רשאים לומר קדושה. אך כשיש עשרה מתפללים בבית הכנסת, דהיינו מניין, מתגלה השכינה במדרגה גבוהה יותר, ואז אפשר לומר את הקדושה ולהתפלל תפילה בציבור[11].

במסכת אבות נאמר[12] שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. מדוע לגבי האדם ישנו שימוש במונח של זמן – שעה, ואילו לגבי חי ודומם ישנו שימוש במונח של מקום? האדם, בשונה משאר הברואים, משתנה עם הזמן[13]. אין הכוונה לשינויים פיסיולוגיים והתפתחותיים, אלא לשינוי עצמותי. האדם יכול לשפר את מעשיו ומידותיו, אך הוא יכול גם לקלקל אותם.

פעמים לא מעטות ישנם חיכוכים בין בני זוג ובתוך המשפחה בשל חוסר הפגנת אהבה וחיבה. “מדוע יש לי הרגשה שאתה מזניח אותי בזמן האחרון?”, “מדוע כבר הרבה זמן לא שמעתי ממך מילים של חיבה?”. שאלות אלו אינן תמיד נשאלות באופן מילולי, אבל הן קיימות ומבוטאות באופנים אחרים. וצריך לשאול, מדוע יש צורך תמידי לאדם לגילויי חיבה ולתשומת לב מסביבתו הקרובה? מדוע גילויי החיבה, שקיבל לפני שבוע, חודש או שנה אינם מספקים אותו גם עכשיו?

אחד ההסברים הוא שהאדם, כפי שהוא עכשיו, הוא אינו אותו אדם ממש, כפי שהיה לפני שבוע. האדם משתנה. ולסובבים אותו יש צורך לספוג ממנו חיבה כפי שהוא עכשיו, ולא כפי שהוא היה לפני שבוע. הם רוצים לראות את הייחודיות, הזוהר והבוהק החדש והעכשווי שלו, ולא להסתפק ב”גרסה” הישנה.

כך, גם אפשר אולי לתרץ מדוע הקדוש ברוך הוא מנה את עם ישראל שלוש פעמים בתוך תקופה של פחות משלושה עשר חודשים. רש”י ביאר לנו שהיו שלושה מניינים: לאחר יציאת מצרים, לאחר חטא העגל ולאחר הקמת המשכן. יש כאן שלושה ציוני דרך של עם ישראל – יציאה לחירות, נפילה ועליה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל בכל זמן ובכל שלב, ולכן הוא מונה אותו על מנת לבחון את הכוחות והזוהר המיוחדים, שנמצאים בו. גם כשעם ישראל נופל, לאחר חטא העגל, ישנו גילוי חיבה מצידו של הקדוש ברוך הוא. יש שיאמרו, שלאחר חטא שכזה אין עוד תקוה לעם ישראל[14]. אולם, הקדוש ברוך הוא מונה מספר לכוכבים. הוא היחיד שיכול לראות את כל הכוכבים ולמנות אותם. הוא היחיד שיכול לראות כי בעם ישראל ישנם כוחות חבויים אינסופיים, שעוד יתגלו ויצאו אל הפועל. הוא היחיד, שיכול לראות שעם ישראל עוד יזכה להתעלות ולבנות את המשכן. ומבחינתנו, ניתן עוד לבאר, שהציווי בתורה למנות את עם ישראל מספר פעמים, בא גם על מנת ללמד את מנהיגי העם ואת עם ישראל עצמו על כוחותיו ועל יכולותיו. כלומר, הידיעה של הקדוש ברוך הוא עוברת אלינו באמצעות התורה.

יהי רצון שנזכה להאמין בכוחותינו, להוציאם לפועל ולזכות לגאולה השלימה.

[1]    במדבר פרק א פסוק ב.

[2]    שמות פרק ל פסוק יב.

[3]  שמות פרק לח פסוק כו.

[4]  במדבר פרק א פסוק ב.

[5]  תהילים מזמור קמז פסוק ד.

[6]  סנהדרין דף לט עמוד א.

[7]  שמות רבה פרשה א,ג.

[8]  הכוונה היא לסברה כי כוחו של עם ישראל נכנס תחת החשבון ואפשר לקבוע לו גבול עליון. ואם כן, לפי סברה שגויה זו, כוח, שגדול מהגבול העליון הזה, יכול לנצח את עם ישראל.

[9] נביא דוגמא על מנת להמחיש את ראייתו החלקית של האדם את המציאות. אדם שגר בחיפה, בשכונה ובקהילה מסוימת, סביר שיכיר במהלך השנים, חלק מהאנשים שגרים סביבו ושבאים עמו במגע – את כוחותיהם, המידות שלהם והרצונות שלהם. אך, האם אותו אדם יכול לומר בביטחון שהוא מכיר באופן מושלם את האנשים הסובבים אותו? האם אותו אדם יכול להכיר את כוחותיהם של כל תושבי חיפה? האם הוא יכול להכיר את עם ישראל שבירושלים, באשדוד או בקצרין? האם הוא יכול לסכם את כל כוחות הנפש ומסירות הנפש שיש בכל עם ישראל? כמובן שלא. ומי כן יכול לעשות זאת? “מונה מספר לכוכבים לכלם בשם יקרא”. רק הקדוש ברוך הוא יכול למנות את הכוכבים. ואמנם, אפשר להשתמש בדוגמא זו לגבי כל עם שבעולם. אבל זו הייתה רק דוגמא, כפי שציינו, על מנת להמחיש את ראייתו החלקית של האדם את המציאות. ובאמת, רק “נצח ישראל לא ישקר” (שמואל א’ טו,כט. וראה בהקדמת המהר”ל לספרו “נצח ישראל”).

[10]    ראה פירוש ראב”ע על תהילים קמז,ד.

[11]    ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן נה סעיף א.

[12]    פרק ד משנה ג.

[13]    ראה בפירוש תפארת ישראל.

[14]  ראה בספר הכוזרי מאמר ראשון פיסקה צד.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button