אמונה ובחירהפרשת שבוע

פרשת “ראה” – כמתנת ידו

כאשר האדם מתייחס למה שיש לו כדבר שניתן לו מאת ה' אזי קל לו יותר לתת לזולת. פיקדון מיוחד, שהאדם רשאי להשתמש בו כפי צורכו, אלא שאת המותר הוא צריך לתת לזולתו.

כאשר האדם מתייחס למה שיש לו כדבר שניתן לו מאת ה’ אזי קל לו יותר לתת לזולת. פיקדון מיוחד, שהאדם רשאי להשתמש בו כפי צורכו, אלא שאת המותר הוא צריך לתת לזולתו.

בסוף פרשת “ראה” מופיע עניינם של שלושת הרגלים, ושל הקורבנות, שעל עולי הרגל להקריב בהם. הפסוק שחותם את הפרשה הוא[1]: “איש כמתנת ידו כברכת ה’ א-להיך אשר נתן לך”. על פי הביאור הפשוט, הכוונה היא שעל כל אחד להקריב קורבנות בהתאם לממונו, וכפי שבירך אותו ה’. המשמעות הפשוטה היא שאין לקמץ בקורבנות, אך יש המבארים[2] שגם אין להקריב יותר מכפי היכולת, שמא האדם המקריב יגיע למצב שבו הוא יזדקק לעזרת הבריות.

וניתן לבאר את הפסוק מעוד כיוון. לפעמים, לאדם קשה להוציא מממונו, שהרי הוא עמל ומתאמץ על מנת להשיגו, אבל כאשר מבינים שמה שיש ברשותנו זו בעצם מתנה וברכה מאת ה’ אזי הדברים הולכים ביתר קלות. ועל פי זה, ניתן לתרץ את הקושי שיש לכאורה בפסוק: “איש כמתנת ידו כברכת ה’… אשר נתן לך”. “כמתנת ידו” – לשון נסתר, למרות שבכל הפרשה יש לשון נוכח כלפי ישראל, ולכאורה היה צריך להיות כתוב: כמתנת ידך. ואם נסביר ש”כמתנת ידו” (לשון נסתר) זו מתנת ידו של הקדוש ברוך הוא[3] (ולא של האדם) הכל יתבהר. כאשר האיש מתייחס למה שיש לו כדבר שניתן לו מאת ה’ אזי קל לו יותר לתת לזולת.

ורבותינו למדו במסכת אבות[4] שעל האדם להקדיש את כל המתנות שהוא קיבל מבורא עולם לשם שמיים, ולאו דווקא את ממונו: את הכוח שלו, את הגבורה שלו, את החכמה שלו, את הזיכרון שלו, את הקול הנעים שלו[5], ואת כל המתנות שהופקדו אצלו על ידי בורא עולם. ומדובר בפיקדון מיוחד. בדרך כלל, אדם אינו רשאי להשתמש בפיקדון שהופקד אצלו, אבל בפיקדונות, שהופקדו אצלו על ידי בורא עולם, הוא רשאי להשתמש כפי צורכו, אלא שאת המותר הוא צריך לתת לזולתו. “משל למלך שנתן אלף זוז לעבדו, ואמר לו טול אתה המאה לעצמך ותן התשע מאות לתשעה בני אדם, והלא שמח הוא”[6].

[1] דברים פרק טז פסוק יז.

[2] פירוש בעל הספורנו.

[3] על פי פירוש “כלי יקר”.

[4] פרק ג משנה ז: רבי אלעזר איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל

ומידך נתנו לך (דברי הימים א’ פרק כט פסוק יד).

[5] פירוש “תפארת ישראל”.

[6] פירוש “מגן אבות” לרשב”ץ בשם רבינו יונה.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button