אמונה ובחירהפרשת שבוע

פרשת “ויחי” – איכות רוחנית של חיים

המילה "חיים" בתורה מבטאת גם איכות רוחנית, שבאה בנוסף לחיים הגשמיים. כיצד משיגים וזוכים לאותה איכות?

לרפואת: יוסף בן עזיזה בתוך שאר חולי ישראל

לעילוי נשמת: ר' פנחס בן שמחה יהודית

המילה “חיים” בתורה מבטאת גם איכות רוחנית, שבאה בנוסף לחיים הגשמיים. כיצד משיגים וזוכים לאותה איכות?

פרשת “ויחי” פותחת בפסוק[1]: “ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב… שבע שנים וארבעים ומאת שנה”. בעל הטורים מביא מספר ביאורים לפסוק, ואחד מהם הוא שיעקב אבינו חי ימים טובים בלא צער רק במשך 34 שנים, כמניין “ויחי” בגימטריא (6 ועוד 10 ועוד 8 ועוד 10 = 34). ואותם 34 שנים הם 17 השנים משנולד יוסף עד שהוא נמכר[2], ועוד 17 שנים שבהם חי יעקב אבינו במצרים. כלומר, יעקב אבינו חי 147 שנים, אך רק ב-34 שנים מהם היו לו ימים טובים בלא צער – ואלו הם הימים שבהם כל המשפחה הייתה מאוחדת ולא היה פירוד.

ומצאנו עוד מקומות בספר בראשית, שבהם המילה חיים מבטאת איכות רוחנית, שבאה בנוסף לחיים הגשמיים.

כאשר בישרו ליעקב אבינו שיוסף עדיין חי, ובנוסף הבין יעקב אבינו שיוסף עומד בצדקו, נאמר[3]: “ותחי רוח יעקב אביהם”, ופירש רש”י: שרתה עליו רוח שכינה שפירשה ממנו.

פרשת “חיי שרה” פותחת בפסוק[4]: “ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים…”. וגם כאן מביא בעל הטורים ביאור דומה למה שראינו בפרשת “ויחי”. “ויהיו חיי שרה” – עיקר שנותיה של שרה אימנו היו 37 שנים, כמניין “ויהיו” בגימטריא (6 ועוד 10 ועוד 5 ועוד 10 ועוד 6 = 37), ואלו הם השנים שחייתה שרה אמנו לאחר שהולידה את יצחק. שרה אימנו הולידה את יצחק בגיל 90, והיא הלכה לעולמה בגיל 127. ונמצא שלחיים של שרה אימנו הייתה משמעות עודפת מהרגע שבו נולד יצחק אבינו.

לאחר שיעקב אבינו מתברך על ידי אביו, רבקה אמנו שולחת אותו לחרן. וליצחק אבינו היא אומרת[5]: “קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת… מבנות הארץ למה לי חיים“. כלומר, פגם של נישואים לא נכונים מוריד את האיכות הרוחנית של החיים, ולכן אין בהם טעם. ולהיפך, כאשר לא פוגמים, ועושים מעשים טובים אזי מעלים את האיכות הרוחנית של החיים, ויש בהם טעם.

ראינו שלחיים יש איכות רוחנית, אשר מעניקה להם את המשמעות ואת הטעם האמיתיים. כיצד משיגים וזוכים לאותה איכות?
כפי שראינו: אחדות במשפחה, שמירה על הצדק, עשיית מעשים טובים, הימנעות מן החטא. הרבה מזה – בידיים שלנו!

[1] בראשית פרק מז פסוק כח.

[2] בראשית פרק לז פסוק ב.

[3] בראשית פרק מה פסוק כז. וראה מדרש בראשית רבה פרשה צד,ג.

[4] בראשית פרק כג פסוק א.ש

[5] בראשית פרק כז פסוק מו.

אדיריה פנחס

אין להעתיק או לצלם תכנים ללא אישור בכתב מהמחבר. ניתן לצלם בכמות מוגבלת וסבירה שלא לצורך מסחרי אלא אך ורק לצורך הפצת תורה

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button